تهران

یکشنبه 16 ام

IR , Tehran

35.45°C

ابرهای پراکنده

یکشنبه 16 ام
فشار هوا1006
رطوبت13 %
سرعت باد4.33 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 35°C 35.45°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 33.89°C 34.48°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 32.64°C 32.64°C
 • دوشنبه 17 ام 07:30:00 32.23°C 32.23°C
 • دوشنبه 17 ام 10:30:00 34.12°C 34.12°C
فشار هوا995 %
رطوبت62 %
سرعت باد1.96 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 34.89°C 35.66°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 34.45°C 34.98°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 33.79°C 33.79°C

Bushehr

IR , Bushehr

35.66°C

آسمان صاف

فشار هوا1002 %
رطوبت19 %
سرعت باد0.93 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 32.51°C 34.15°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 30.6°C 32.06°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 29.1°C 29.1°C

Fars

IR , Fars

34.15°C

آسمان صاف

فشار هوا1000 %
رطوبت16 %
سرعت باد5.17 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 32.71°C 35.9°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 30.04°C 32.53°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 29.57°C 29.57°C

Ilam Province

IR , Ilam Province

35.9°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1008 %
رطوبت17 %
سرعت باد1.82 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 24.37°C 25.68°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 21.97°C 23.42°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 20.56°C 20.56°C

Kerman

IR , Kerman

25.68°C

آسمان صاف

فشار هوا1007 %
رطوبت15 %
سرعت باد3.23 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 29.81°C 33.6°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 27.8°C 30.37°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 26.34°C 26.34°C

Kermanshah

IR , Kermanshah

33.6°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا998 %
رطوبت12 %
سرعت باد4.25 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 35.74°C 38.58°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 33.73°C 35.82°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 31.93°C 31.93°C

Qom

IR , Qom

38.58°C

آسمان صاف

فشار هوا1007 %
رطوبت36 %
سرعت باد4.58 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 26.89°C 30.16°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 24.46°C 26.9°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 23.93°C 23.93°C

Qazvin

IR , Qazvin

30.16°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1004 %
رطوبت16 %
سرعت باد2.12 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 31.79°C 34.01°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 29.9°C 31.64°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 28.5°C 28.5°C

Semnan

IR , Semnan

34.01°C

آسمان صاف

فشار هوا1002 %
رطوبت14 %
سرعت باد3.48 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 31.99°C 34.32°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 30.28°C 32.01°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 28.21°C 28.21°C

Yazd

IR , Yazd

34.32°C

آسمان صاف

فشار هوا995 %
رطوبت29 %
سرعت باد3.51 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 37.23°C 40.1°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 37.18°C 38.63°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 35.49°C 35.49°C

Dubai

AE , Dubai

40.1°C

آسمان صاف

فشار هوا1008 %
رطوبت67 %
سرعت باد6.51 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 26.1°C 28.09°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 25.49°C 26.69°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 24.66°C 24.66°C

Istanbul

TR , Istanbul

28.09°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1002 %
رطوبت74 %
سرعت باد0.6 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 27.89°C 28.96°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 27.51°C 28.17°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 27.23°C 27.23°C

Antalya Province

TR , Antalya Province

28.96°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1002 %
رطوبت83 %
سرعت باد1.93 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 26.3°C 27.99°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 25.72°C 26.76°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 26.79°C 26.79°C

Beijing

CN , Beijing

27.99°C

باران سبک

فشار هوا1005 %
رطوبت79 %
سرعت باد5.19 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 28.7°C 29.95°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 28.08°C 28.91°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 31.18°C 31.18°C

Shanghai

CN , Shanghai

29.95°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1008 %
رطوبت74 %
سرعت باد3.05 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 25°C 27.65°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 24.99°C 26.32°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 24.38°C 24.38°C

Bangkok

TH , Bangkok

27.65°C

moderate rain

فشار هوا1004 %
رطوبت46 %
سرعت باد6.96 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 21.7°C 25.23°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 20.01°C 22.34°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 19.29°C 19.29°C

Yerevan

AM , Yerevan

25.23°C

باران سبک

فشار هوا1011 %
رطوبت70 %
سرعت باد1.46 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 25.53°C 26.69°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 25.56°C 25.87°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 25.84°C 25.84°C

Jakarta

ID , Jakarta

25.53°C

آسمان صاف

فشار هوا1011 %
رطوبت37 %
سرعت باد2.61 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 34.54°C 36.38°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 37.03°C 38.74°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 39.39°C 39.39°C

Mecca

US , Mecca

34.54°C

مقداری ابری

فشار هوا997 %
رطوبت14 %
سرعت باد5.21 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 39.49°C 42.22°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 37.68°C 39.65°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 36.19°C 36.19°C

Karbala

IQ , Karbala

42.22°C

آسمان صاف

فشار هوا994 %
رطوبت69 %
سرعت باد3.88 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 34.48°C 34.82°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 33.89°C 34.26°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 33.31°C 33.31°C

Doha

QA , Doha

34.82°C

آسمان صاف

فشار هوا1015 %
رطوبت55 %
سرعت باد0.84 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 21.99°C 24.55°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 20.25°C 22.11°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 18.85°C 18.85°C

Sofia

BG , Sofia

24.55°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا994 %
رطوبت69 %
سرعت باد3.88 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 34.48°C 34.82°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 33.89°C 34.26°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 33.31°C 33.31°C

Doha

QA , Doha

34.82°C

آسمان صاف

فشار هوا1017 %
رطوبت65 %
سرعت باد4.36 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 28.12°C 28.47°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 22.93°C 24.6°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 22.32°C 22.32°C

Moscow

US , Moscow

28.12°C

باران سبک

فشار هوا1015 %
رطوبت48 %
سرعت باد1.73 meter/sec
 • یکشنبه 16 ام 22:30:00 26.46°C 31.43°C
 • دوشنبه 17 ام 01:30:00 32.9°C 37.36°C
 • دوشنبه 17 ام 04:30:00 38.85°C 38.85°C

London

US , London

26.46°C

آسمان صاف